hrabia Joannis Capo d'Istrias (Kapodhistrias)

hrabia Joannis Capo d'Istrias (Kapodhistrias)